Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

01. SPLOŠNA DOLOČILA
Turistična agencija Movis d.o.o., Spodnje Pirniče 65, 1215 Medvode (v nadaljevanju Movis) prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev. Določila iz prvega dela Splošnih pogojev veljajo ne glede na to ali Movis nastopa v vlogi organizatorja potovanja ali kot pooblaščena agencija drugega organizatorja. Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Odgovorni organizator je razviden iz katalogov in programov potovanj ter je naveden na pogodbi oz. prijavnici. Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi program potovanja oziroma katalog in cenik organizatorja. Sestavni del pogodbe oz. prijavnice so tudi informacije in stroški poslovanja, ki se nahajajo na delovnih mestih v poslovalnicah.

02. PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Movis, v poslovalnici Movisa ali pooblaščeni agenciji.
Podpisana prijavnica je ob enem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju oz. se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati akontacijo v višini 30 % (evropska potovanja) oz.  50 % (prekomorska potovanja)  osnovne cene potovanja, v kolikor ni drugače določeno. Šele vplačilo akontacije zagotavlja in potrjuje rezervacijo. Podpis prijave oz. vplačilo akontacije pomeni potnikovo soglasje s temi Splošnimi pogoji za potovanje. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Movis za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 10,00 EUR na prijavnico (voucher) za aranžmaje v vrednosti do 50,00 EUR, oziroma 20,00 EUR na prijavnico (voucher) za aranžmaje v vrednosti nad 50,00 EUR . Naknadne spremembe imena, števila potnikov, nastanitve (v kolikor so še možne) zaračunamo po ceniku organizatorja oz. minimalno 10 eur po osebi. Za letalske vozovnice se obračunava RSF v skladu s priporočili Zveze Turističnih agencij Slovenije.
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.
Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.

03. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Movis-a ali pooblaščeni agenciji oz. Movis prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja (za evropska potovanja) oz. 50% cene aranžmaja (za prekomorska potovanja), oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni (za evropska potovanja) oz. 30 dni (za prekomorska potovanja) pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu.
V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.
Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom v dogovoru z Movis d.o.o.
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

04. NEZGODNO ZAVAROVANJE POTNIKOV
Nezgodno zavarovanje potnikov je pri nekaterih aranžmajih (odvisno od posameznega organizatorja) že vključeno v ceno, kar je razvidno iz posameznega programa potovanja. Če se odločite za potovanje, ki ne vključuje nezgodnega zavarovanja in niste kako drugače že nezgodno zavarovani, vam priporočamo sklenitev zavarovalnega paketa, sočasno ob rezervaciji potovanja. Podrobnejše informacije so vam na voljo v poslovalnici.

05. RIZIKO ODPOVEDI
V primeru, ko se potnik zaradi bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali pa zaradi vpoklica na vojaške vaje potovanja ne more udeležiti, nastopijo stroški odpovedi potovanja.Potnik se lahko večjemu delu stroškov odpovedi izogne z vplačilom odstopnine. Višina in podrobnejši opis odstopnine ter ostale podrobnosti so vam na voljo v poslovalnicah. RIZIKO ODPOVEDI (za nižje stroške odpovedi v primeru stornacije aranžmaja) je možno vplačati le sočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju. S programom se lahko posebej določi drugačna višina RIZIKA ODPOVEDI, oziroma, da riziko odpovedi ni mogoč. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega rizika odpovedi. Zahtevka za uveljavitev rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

06. POTNIKOVE OBVEZNOSTI IN POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven individualni potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na določila paziti sam in Movis za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik mora ob prijavi oz. do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Movis tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum Movis, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma Movis potniku ne vrača. Posredovanje Movisa pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni,…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

07. IZGUBA DOKUMENTOV
V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le – ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za omoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

08. LETALSKE VOZOVNICE IN VOZNI REDI LETAL
V kolikor je na pogodbi označeno, da gre za prodajo letalske vozovnice, navajamo v rubriki »odgovorni organizator potovanja« na prvi strani pogodbe prevoznika ali pooblaščenega IATA agenta, ki je vozovnice izstavil in ki odgovarja za pravilnost ter veljavnost le teh. Vsi pogoji potovanja kot so prevoznik, točni redi letenja, morebitne omejitve pri prenosu, odpovedi, refundiranju ter spremembi imen so razvidni z letalske vozovnice. Višina morebitnih stroškov odpovedi letalskih vozovnic je v izključni pristojnosti prevoznika. Pri rezervaciji letalske vozovnice ni možno doplačati rizika odpovedi. Morebitna zamuda priključnega leta, posledica česar je zamuda osnovnega leta, gre izključno na potnikov riziko. Pridržujemo si pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

09. REZERVACIJE PO TELEFONU ALI INTERNETU
TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno: v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 2-eh dni od izvršene prijave.. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po internetu veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na naši spletni strani. V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na naši spletni strani, nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev Movisa prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 2-eh dni (oziroma kot je določeno v ponudbi) po posredovanju naročila oz. Prijave. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

10. UPORABA PODATKOV
Vse pridobljene podatke o potnikih varujemo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

11. VSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽMAJA
Naslednja določila veljajo skupaj z določili iz prvega dela Splošnih pogojev le za aranžmaje, kjer kot organizator potovanja nastopa Movis. Organizator potovanja jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.).

12. CENE ARANŽMAJA
Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v cenikih oziroma programih potovanj v primeru spremembe cen prevoznih storitev oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana vrednost potovanja. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 10% ni potrebno. V kolikor pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo treba plačati odškodnino.Ob nezadostnem številu prijavljenih potnikov na aranžma se cena le tega, ob soglasju vseh potnikov, lahko zviša, da se zagotovi izvedbo programa.

13. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
Hoteli v programih so označeni v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

14. SPREMEMBA PROGRAMA
Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali preprečiti (točka VSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽMAJA). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije. Morebitna višja cena nastanitve ne bremeni potnika. Letalski prevozniki si pridržujejo pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem pravočasno obveščen. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujemo pravico spremembe programa (vrstnega reda ogledov) v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa.

15. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI ALI SPREMEMBE
Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ne bi bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja. Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev. V kolikor na programu ni posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja, veljajo naslednja merila: za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80% zasedenosti letala; za avtobusne aranžmaje 45 potnikov; za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 25 potnikov. Organizator je dolžan potnike o tem obvestiti najmanj 5 (pet) dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten plačani znesek. Movis si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ne moremo vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Ne odgovarjamo za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene. V primeru Movis-ove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

16. ODPOVED POTOVANJA NA ŽELJO GOSTA
Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno (preko faxa, e-pošte, s pismom, kjer se kot datum odjave smatra žig na pismu, ali s podpisano odjavo v poslovalnici). Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov. V primeru odpovedi si Movis obračuna naslednje stroški odpovedi:

  • administrativni stroški za odpoved do 60 dni pred odhodom;
  • 10% vrednosti aranžmaja za odpoved 60 do 45 dni pred odhodom;
  • 30% vrednosti aranžmaja za odpoved 45 do 30 dni pred odhodom;
  • 70% vrednosti aranžmaja za odpoved 30 do 15 dni pred odhodom;
  • 90% vrednosti aranžmaja za odpoved 15 do 8 dni pred odhodom;
  • 100% vrednosti aranžmaja za odpoved 8 dni do odhoda, oziroma če se potnik na odhodu ne pojavi ali pa odpove aranžma že po njegovem začetku.

Zgornji kriteriji stroškov odpovedi veljajo tudi v primeru odpovedi rezervacije na poizvedbo (RQ-request). Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. V primeru, da so v programu potovanja pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Vsaka sprememba že potrjene rezervacije s strani potnika, če je le ta še mogoča, ga bremeni za 20 eur na prijavo. Vsaka sprememba termina znotraj enega meseca do odhoda se ne šteje kot sprememba vendar kot odjava za katero veljajo zgoraj navedeni pogoji.

17. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi poslovnimi običaji v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile (točka VSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽMAJA) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami. Fakultativne izlete na potovanju organizira lokalna agencija. Organizator za izvedbo teh izletov ne prevzema odgovornosti.

18. PRTLJAGA
Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage na letalskih prevozih do določene teže, ki jo določa prevoznik (običajno 15-20 kg). Vsak preseženi kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je potrebno doplačati po ceniku letališča. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Prevoz prtljage poteka na potnikov riziko. Organizator ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti iz nastanitvenih objektov (sobe, apartmaji) in prevoznih sredstvih (letal, avtobusov, ladij…). V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika in se ravnati po ustaljenih odredbah. Organizator lahko posreduje med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

19. NASTANITEV, ŽELJE POTNIKOV
V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (morska stran, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega – orientacija, določeno nadstropje…), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi majhna in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 14. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oziroma zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela.

20. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o letovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.

21. REKLAMACIJE
Če pride do nekvalitetne in nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva znižanje cene turističnega aranžmaja, če pa mu je zaradi tega nastala tudi škoda, ima tudi pravico do odškodnine. Potnik izgubi pravico do uveljavljanja znižanja cene, v kolikor v kraju samem takoj ne reklamira neustreznosti storitve pri predstavniku ali vodniku organizatorja ali ponudniku storitve. Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavita s predstavnikom ali vodnikom organizatorja. Potnik izgubi pravico do uveljavljanja znižanja cene tudi v primeru, ko organizatorju potovanja ne poda zahtevka za znižanje cene oz. odškodninskega zahtevka v pisni obliki v roku dveh mesecev od zaključka potovanja. Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do višine cene aranžmaja oškodovanega potnika. Organizator je dolžan odgovoriti na zahtevek potnika v 8 dneh od njegovega prejema. Dokler organizator potniku ne odgovori na njegov zahtevek, ta ne sme terjati znižanja cene ali plačila odškodnine sodnim potem, ali drugim potem s pomočjo tretjih oseb, prav tako se ta za ta čas zavezuje opustiti dajanja informacij medijem. V primeru kršitve te obveze potnik dolguje organizatorju pogodbeno kazen v višini polovice vrednosti cene z njegove strani izbranega turističnega aranžmaja, je pa organizatorju tudi sicer odškodninsko odgovoren. V kolikor organizator potovanja potniku ne poda dokončnega odgovora na njegov zahtevek v roku 3 mesecev od prejema zahtevka, je potnik razbremenjen obvez iz prejšnjega odstavka.

22. SPORI
Za morebitne spore, ki se nanašajo na posredniško vlogo Movisa in jih ni možno rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Ljubljani

I. POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

II. V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NAMESTITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH
V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti Movisu, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

III. ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE
Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejema Movis in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 30 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 30 dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 50% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del pa plača najkasneje 30 dni pred pričetkom potovanja.
V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 30-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, Movis ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje.
Movis ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.
Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Movis ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

IV. POTOVANJE Z OTROKI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje.
Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.
Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja

V. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI
Last minute aranžmaji niso aranžmaji navedeni v kataloški ponudbi Movis-a temveč gre za posebno kategorijo aranžmajev, kjer Movis omogoča potniku zadnjo razpoložljivo namestitev v določeni regiji.
V kolikor ni cena vplačana pravočasno se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. Ena od značilnosti last minute aranžmajev je, da so zaradi kratkega časa do odhoda ugodnejši, zato v kolikor ni drugače določeno s pogodbo ali programom, odpoved last minute aranžmaja ni mogoča.
Ponudbe v zadnjem hipu/last minute, so vezane na zadnja prosta mesta, ki v redni prodaji niso prodaljiva. Pri tovrstni nastanitvi gre računati tudi na sobe in apartmaje, ki so skromno opremljeni oz. nimajo atraktivnega razgleda, ki pa so zato ugodnejša in primernejša za potnike, ki jim kvaliteta bivanja v namembnem kraju ni zelo pomembna. Potnik, ki se odloči za last minute, je v skladu s temi Splošnimi pogoji opozorjen na stvarno in dejansko nižjo kakovost aranžmaja pred sklenitvijo pogodbe, zato nima pravice do uveljavljanja reklamacij ali zahtevkov, ki bi izvirali iz naslova neustrezne ali slabe namestitve oziroma iz naslova slabih namestitvenih storitev, saj je bil na posebnosti izrecno opozorjen s temi Splošnimi pogoji poslovanja.